• youtube (1)
takmynan01

STAFRO ROSES hakda hekaýa

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Afro Biotehnologiýa Ş.

häzirki wagtda kitaptakmynan_icon01
takmynan02

klassifikasiýasy

Klassifikasiýa

45 ýyl ozal Florida ştatyndan bir-iki sany gobbi gülçi tarapyndan esaslandyrylan bu zat köp ýyllaryň dowamynda ýerli sebitdäki iň uly gül dükanlarynyň birine öwrüldi.

title_logo

Bir gezeklik çözgüt

Saklanan gülleri özleşdirmek ukybymyz

 • Omörite gül Omörite gül

  Omörite gül

 • Colorörite reňk Colorörite reňk

  Colorörite reňk

 • Omörite mukdar Omörite mukdar

  Omörite mukdar

 • Hususy ululyk Hususy ululyk

  Hususy ululyk

 • Omörite gaplama Omörite gaplama

  Omörite gaplama

 • Logörite logotip Logörite logotip

  Logörite logotip

title_logo

Size nädip kömek edip bileris

Şençzhenen Afro Biotehnologiýa Ş.

 • Başlangyç telekeçiler we kiçi markalar

  Başlangyç telekeçiler we kiçi markalar

  Kiçi göwrümli önümçilik: Uly inwentar yzagalaklyk töwekgelçiliginiň öňüni alyp, islegleriňize görä çeýe kiçi göwrümli önüm öndürip bileris.
  OEM / ODM önümçiligi: Müşderilere özboluşly önüm döretmäge kömek edip, OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.
  Hil gözegçiligi: Önümleriň müşderiniň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we kemçilikli ýa-da laýyk däl önümleriň zawoddan çykmazlygy üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrarys.
  Logistika we transport: Müşderileriň transport çykdajylaryny we wagtyny tygşytlamak bilen önümleri bellenen ýerlere daşamaga kömek etmek üçin logistika we paýlaýyş hyzmatlaryny hödürleýäris.
  Tehniki goldaw: Size tehniki goldaw berýäris, önümçilik döwründe soraglara jogap berýäris, gowulaşdyrmak tekliplerini berýäris we satuwdan soň hyzmat edýäris.
  Ygtyýarlylyk boýunça görkezme: Önümleriň degişli kanunlara we kadalara laýyk gelmegini üpjün etmek we kanuny töwekgelçiliklerden gaça durmak üçin kadalaşdyryjy talaplary berip bileris.

 • Söwdagärler we lomaý satyjylar

  Söwdagärler we lomaý satyjylar

  Uly göwrümli önümçilik: Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň uly göwrümli sargyt isleglerini kanagatlandyryp bileris, durnukly üpjünçiligi üpjün edip bileris we bazaryň islegini kanagatlandyryp bileris.
  OEM / ODM önümçiligi: Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň talaplaryna laýyklykda OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris, olara özboluşly önüm markalaryny döretmäge kömek edýäris.
  Hil gözegçiligi: Önümleriň söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we kemçilikli ýa-da laýyk däl önümleriň zawoddan çykmak howpuny azaltmak üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrarys.
  Custöriteleşdirilen gaplama we bellikleme: Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň isleglerine görä ýöriteleşdirilen gaplama we bellik hyzmatlaryny berip bileris, aýratyn önüm gaplamalaryny we marka keşbini döretmäge kömek ederis.
  Çalt önümçilik we eltip bermek: Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň isleglerine görä önümçilik meselelerini gysga wagtda ýerine ýetirip bileris we önümleriň wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin öz wagtynda logistika we paýlanyşy gurap bileris.
  Çykdajylary optimizasiýa: Söwdagärlere we lomaý satyjylara üpjünçilik zynjyrlaryny we önümçilik çykdajylaryny optimizirlemekde, önümiň bahasyny arzanlatmakda we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmakda kömek edip bileris.
  Tehniki goldaw: Söwdagärlere we lomaý satyjylara tehniki goldaw berip bileris, önümçilik döwründe soraglara jogap berip bileris, gowulaşdyrmak tekliplerini berip bileris we satuwdan soň hyzmat edip bileris.
  Ygtyýarlylyk görkezmesi: Söwdagärlere we lomaý satyjylara önümleriň degişli ýurtlaryň we sebitleriň kanunlaryna we kadalaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we bolup biljek kanuny töwekgelçiliklerden gaça durmak üçin kadalaşdyryjy düzgünnamany berip bileris.

 • Uly markalar

  Uly markalar

  Qualityokary hilli önümler: Esasy hünär markalarynyň talaplaryna laýyklykda önümleriň markanyň standartlaryna we talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edip, ýokary hilli önüm öndürip bileris.
  Tehniki goldaw we gözleg-agtaryş hyzmatdaşlygy: Esasy hünär markalary bilen tehniki goldaw we Ylmy hyzmatdaşlygy üpjün edip bileris, innowasiýa çözgütleri we tehniki goldaw berip bileris we markalara bäsdeşlik önümlerini çykarmaga kömek edip bileris.
  Custöriteleşdirilen önümçilik: Markanyň özboluşly önüm zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin esasy hünär markalarynyň dizaýn talaplaryna we aýratynlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümçiligi amala aşyryp bileris.
  Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak: Esasy hünär markalary bilen durnukly üpjünçilik zynjyry hyzmatdaşlygyny ýola goýup bileris, üpjünçilik zynjyrynyň ähli taraplaryny dolandyryp bileris we üpjünçilik zynjyrynyň netijeliligini we durnuklylygyny üpjün edip bileris.
  Hil dolandyryşy we gözegçilik: Önümleriň hiliniň markanyň talaplaryna laýyk gelýändigini we önümçilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil dolandyryş we gözegçilik çärelerini durmuşa geçirip bileris.
  Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak: Esasy hünär markalaryna önümçilik proseslerini optimizirlemäge, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga, önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we markanyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga kömek edip bileris.
  Wagtynda eltip bermek we logistika dolandyryşy: Esasy hünär markalarynyň isleglerine görä öz wagtynda önümçiligi we eltip bermegi tertipläp bileris we önümleriň öz wagtynda barmagyny üpjün etmek üçin önümleriň logistikasyny dolandyryp bileris.
  Durnukly önümçilik we daşky gurşawy goramak: Durnukly ösüşe we daşky gurşawy goramaga ýakyndan üns berýäris, daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin degişli çäreleri görýäris we hünär markalarynyň durnukly önümçilik talaplaryna laýyk gelýäris.

 • Ekiş bazasy-1 (3)
 • Gaplaýyş fabrigi
 • Gurnama zawody (1)

Zawodyň kuwwaty

 • Ekiş bazasy
 • Gaplaýyş fabrigi
 • Gurnama zawody
 • Ekiş bazasy-1
  Ekiş bazasy-1 (3)
 • Ekiş-esas1
  Gaplamak zawody-1
 • Gurnama zawody (2)
  Gurnama zawody (3)