• youtube (1)
sahypa_banner

Önümler

Hytaýda baky ak gül gül zawody gaplanan guty (3) Hytaýda ebedi ak gül gül zawody gaplanan guty (1)

Zawod mahmal gutydaky baky gülleri gök gülleri düzýär

 • • Öz ekiş bazasy 200,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär
 • • 3 ýyldan gowrak dowam edýär
 • • Gül görnüşleriniň dürlüligi
 • • Reňk görnüşleriniň dürlüligi

BOX

 • Gülgüne süet gutusy Gülgüne süet gutusy

Gül

 • Klassiki gyrmyzy Klassiki gyrmyzy
 • Asyl gyrmyzy Asyl gyrmyzy
 • Gara Gara
 • Korol gök Korol gök
 • Gök asman Gök asman
 • gyzyl gyzyl
 • Tiffany gök Tiffany gök
 • Ak Ak
 • Süýji gülgüne + sakura gülgüne Süýji gülgüne + sakura gülgüne
 • Tiffany gök + Sakura çeňňegi Tiffany gök + Sakura çeňňegi
 • Sakura gülgüne + gülgüne Sakura gülgüne + gülgüne
Has köp
Reňkler

Maglumat

39-2

Baky gül zawody

Bakylyk güllerinde 20 ýyllyk tejribämiz bar we Hytaýda bu pudakda öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolduk.

 • Nanunnan welaýatynda ekiş bazamyz 200,000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar.Nanunnan Hytaýyň günorta-günbatarynda ýerleşýär we bahar ýaly dört möwsüm bilen ýyly we çygly howasyna eýe.Amatly temperatura, güneşli, ýagty we hasylly toprakly gülleri ösdürip ýetişdirmek üçin iň amatly ýer, şeýlelik bilen baky gülleriň ýokary hilini we dürlüligini üpjün edýär.
 • Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherindäki gaplaýyş fabrigimiz, ähli kagyz gaplaýyş gutularynyň öndürilmegi we dizaýny üçin jogapkärdir.Zawod iki sany KBA çaphanasy ýaly iň häzirki zaman enjamlary, şeýle hem örtükler, gyzgyn möhürleýji maşynlar, laminatorlar we öçüriji maşynlar ýaly birnäçe awtomatlaşdyrylan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Esasy işimiz, kagyz esasly gaplamalaryň, esasanam gül gutularynyň önümçiligini.Gaplamamyzyň ajaýyp hili, gymmatly müşderilerimiziň uly hormatyna we ynamyna eýe boldy.
 • El ýygnamak üçin jogapkär işçileriň hemmesi berk hünär taýýarlygyndan geçdiler.Gurnama işinde estetiki pikirlenmek, amaly tejribe we hiline ygrarlylyk möhümdir.Işgärlerimiziň köpüsi ýöriteleşdirilen hünärment mekdeplerinden gelip, resmi işe girmezden ozal hünär taýýarlygy alýarlar.Mundan başga-da, işgärlerimiziň 90% -den gowragy azyndan bäş ýyl kompaniýa bilen bile bolup, taýýar önümiň ýokary hilini üpjün edýär.

Näme üçin gül hökmünde sowgat bermeli?

 • Güller ajaýyp sowgat.Köp wagtdan bäri maşgala, jübütler we dostlar ýakynlaryna özlerine bolan duýgularyny beýan etmek üçin berýär.Emma, ​​haýsy güller berýärler we näme üçin?

  Gülleriň reňklerini we olaryň manylaryny gözden geçirmekçi, her pursatda haýsysyny bermelidigini we kime bermelidigini bilmek üçin:

  ● Gyzyl gül: bu gül söýgini we hyjuwy bildirmek üçin berilýär.

  Ak gül: bu gül arassalygyň we bigünäligiň nyşany hökmünde berilýär.

  Gülgüne gül: duýgudaşlygyň we aç-açanlygyň gülü.

  Sary gül: dost üçin iň gowy sowgat.Baky dostlugyň nyşany!

  Mämişi gül: üstünligi, şatlygy we kanagatlylygy aňladýar, şonuň üçin ýakyn adamyň işinde mahabat alanda berilip bilner.

  Gök gül: bu iki adamyň arasyndaky sazlaşygyň we ynamyň gülü.Maşgala agzalary, dostlar we hatda jübütler üçin ajaýyp.

  Greenaşyl gül: umyt bildirjek zadyň iň gowy gül.Gatnaşykdaky umyt, işe umyt, durmuşyň islendik islegine umyt.

  Gara gül: bu iň näbelli bägülleriň biri, hatda köpler muňa şübhelense-de, negatiw zat bilen baglanyşykly däl, tersine… Bu güýç nyşany!

Bakylyk gülleri üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar

Güller, Austinler, karnawlar, gidrangeýalar, hrizantemalar we mohlar ýaly dürli-dürli düzülip bilinýän gül materiallaryny hödürleýäris.Baýramçylyklara, dabaralara ýa-da şahsy islegleriňize görä aýratyn gül materiallaryny saýlap bilersiňiz.Nanunnanda ýerleşýän giň ekerançylyk bazamyz bilen, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli ebedi gül materiallaryny hödürläp, köp dürli gül görnüşlerini ösdürip ýetişdirip bileris.

Düzülip bilinýän gül mukdaryny hödürleýäris

Gülleriň mukdaryny diňe bir bölekden näçe gerek bolsa şahsylaşdyryp bilersiňiz.Gaplamalarymyz, saýlan gülleriňiziň mukdaryny kesgitlemek üçin şoňa görä düzediler.

Dürli gül ululygy düzülip bilner

Öz ekiş bazalarymyz bilen zawodymyz, saýlamak üçin dürli gül ululyklaryny hödürleýär.Güller saýlanylandan soň, dürli maksatly dürli ululyklaryň saýlanmagyny üpjün etmek üçin olary iki gezek üns bilen tertipleýäris.Uly ýa-da kiçi gülleri halaýarsyňyzmy, iň gowy saýlamak üçin zerur hünärmenlere ýol görkezmek üçin geldik!

Bizde gül materiallarynyň her görnüşi üçin dürli reňk wariantlary bar.Diňe güller kolleksiýamyzda gaty, gradient we köp reňkli üýtgeşiklikleri öz içine alýan 100-den gowrak reňk bar.Mundan başga-da, öz aýratyn reňkleriňizi döretmek mümkinçiligini hödürleýäris.Diňe isleýän reňk gabat gelşiňizi bize habar beriň, ökde reňk inersenerler toparymyz muny siziň üçin hakykata öwürer.

Bar bolan reňkler üçin aşakdaky surata serediň:

Gül:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Austin:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Karnasiýa:

Karnasiýa

Gidrangea:

Gidrangea

Pompon eje we Calla lili we moss:

Pompon eje we Calla lili we moss

Gaplamany özleşdiriň

Gaplamak önümi goramaga, keşbini we bahasyny ýokarlandyrmaga, özboluşly marka şahsyýetini döretmäge hyzmat edýär.Içindäki gaplaýyş desgamyz, bar bolan dizaýnyňyza esaslanyp gaplama öndürmek üçin enjamlaşdyrylandyr.Taýýar dizaýn ýok bolsa, hünärmen gaplaýyş dizaýnerimiz, ähli düşünje we dörediş prosesinde size kömek eder.Önümiňiziň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak üçin gaplamalarymyza garaşyň.

Gaplamany özleşdiriň

Gutynyň ululygyny we çap edilmegini özleşdiriň

Materiallary özleşdiriň