• youtube (1)
sahypa_banner

habarlar

Saklanan bägüller

konserwirlenen güller-1

Goralýan güller näme?

Saklanan güller, gözelligini we täze görnüşli görnüşini uzak wagtlap suw ýa-da tebigy ýa-da emeli ýagtylyga mätäç bolmazdan gorap saklamak prosesini başdan geçiren 100% tebigy gül.Olary dowamly we çydamly etmek, asyl gözelligi köp ýyllap lezzet almak üçin.

Bu gülleri emeli bägüller bilen garyşdyrmak hökman däl, sebäbi aýdyşymyz ýaly, saklanan güller düýbünden tebigy.Gury bägüller bilenem däl, sebäbi olaryň ömri, has dowamly we gorap saklamak prosesi gaty üýtgeşik.

Gül üçin gorap saklamak prosesi nähili?

Gül üçin gorap saklamak indiki ädimlerden soň amala aşyrylýar:

1. Ekilýän güller iň ýokary gözellik pursatynda ýatlanýar.

2. recatlanylandan soň baldaklar konserwatiw suwuklyga girizilýär.

3. Güller birnäçe günüň dowamynda sapy konserwant bilen doly çalşylýança baldakdan siňdirýär.

4. Amal tamamlanandan soň, her bir gül kemçilikli bölümler taşlanýar we gury we zeper ýeten ýapraklar we ýapraklar ýok edilýär.

5. Saklanan güller uzak wagtlap lezzet almaga taýyn!

Gülleri gorap saklamak üçin köp amallar bar.Afro biotehnologiýasynda bir gül saklamagy gowy bilýäris we 100% öz usulymyzy ulanýarys.Müşderilerimize önümlerimiziň iň ýokary hilini kepillendirmek üçin şahsy gorag amallarymyzy ulanýarys.

Saklanan gülleri nädip saklamaly?

Saklanan gül hakda nädip ideg etmelidigi hakda pikir edýärsiňizmi?Saklanan güllere ideg etmek üçin köp tagalla etmeli däl.Olara hyzmat etmek nol diýen ýaly.Bu saklanylýan bägülleriň esasy artykmaçlyklaryndan biridir, wagtyň geçmegi bilen gözelligini saklamak üçin suw ýa-da ýagtylyk talap etmeýär.Şeýle-de bolsa, size maslahat bereris, şonuň üçin saklanan bägülleriňiz ilkinji gün ýaly aýlar, hatda ýyllar ýaly gowy ýagdaýda saklanar:

Them Olary suw gaplarynda tanatmaň.

Them Çygly ýerlerden we gurşawdan uzakda saklaň.

Them Gün şöhlesine gönükdirmäň.

Them Olary gysmaň ýa-da ezmäň.

Näme üçin gül hökmünde sowgat bermeli?

Saklanan güller-2

Güller ajaýyp sowgat.Köp wagtdan bäri maşgala, jübütler we dostlar ýakynlaryna özlerine bolan duýgularyny beýan etmek üçin berýär.Emma, ​​haýsy güller berýärler we näme üçin?

Gülleriň reňklerini we olaryň manylaryny gözden geçirmekçi, her pursatda haýsysyny bermelidigini we kime bermelidigini bilmek üçin:

● Gyzyl gül: bu gül söýgini we hyjuwy bildirmek üçin berilýär.

Ak gül: bu gül arassalygyň we bigünäligiň nyşany hökmünde berilýär.

Gülgüne gül: duýgudaşlygyň we aç-açanlygyň gülü.

Sary gül: dost üçin iň gowy sowgat.Baky dostlugyň nyşany!

Mämişi gül: üstünligi, şatlygy we kanagatlylygy aňladýar, şonuň üçin ýakyn adamyň işinde mahabat alanda berilip bilner.

Gök gül: bu iki adamyň arasyndaky sazlaşygyň we ynamyň gülü.Maşgala agzalary, dostlar we hatda jübütler üçin ajaýyp.

Greenaşyl gül: umyt bildirjek zadyň iň gowy gül.Gatnaşykdaky umyt, işe umyt, durmuşyň islendik islegine umyt.

Gara gül: bu iň näbelli bägülleriň biri, hatda köpler muňa şübhelense-de, negatiw zat bilen baglanyşykly däl, tersine… Bu güýç nyşany!


Iş wagty: 20-2023-nji dekabry