• youtube (1)
sahypa_banner

habarlar

Gül bazary barada hasabat

Saklanan gül bazary maglumatlary

TMR gözleg hasabatynda 2031-nji ýyla çenli 4,3% CAGR-da ösüp, 2031-nji ýyla çenli 271,3 million dollara ýetmegine garaşylýan gül bazarynyň göwrümi aýdylýar.
Gülleriň tebigy reňkini we görnüşini saklamak üçin öndürijiler tarapyndan innowasiýa proseduralarynyň durmuşa geçirilmegi, dünýäde saklanylýan gül bazarynyň gymmatyna itergi berýär
Wilmington, Delawer, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, 2023-nji ýylyň 26-njy apreli (GLOBE NEWSWIRE) - Aç-açanlyk bazary gözleg Inc. 2023-nji we 2031-nji ýyllar aralygynda 4.3% CAGR.

Saklanan gül-2

Daşky gurşaw bilen gyzyklanýan sarp edijiler özleri üçin howpsuz we gipoallergen bolan konserwirlenen gülleri satyn almagy saýlaýarlar.Mundan başga-da, soňky ýyllarda dürli ýagdaýlar üçin şahsylaşdyrylan sowgat önümlerine bolan isleg artdy.

Sarp edijileriň satyn alyş güýjüniň ýokarlanmagy, ilatyň köpelmegi we durmuş ýörelgeleriniň üýtgemegi dünýäde saklanylýan gül bazaryny güýçlendirýär.Dünýä bazaryndaky oýunçylar hakyky gülleriň ýumşaklygyny, gözelligini we görnüşini goramak üçin basmak we howany guratmak ýaly dürli gülleri saklamak proseduralaryny ulanýarlar.

Saklanan güller guradylýar we asyl gözelligi we görnüşi üýtgemez ýaly aýratyn ideg edilýär.Bu olaryň ýaramlylyk möhletini birnäçe aý ýa-da birnäçe ýyl uzaldýar.Saklanan güller, gülleriň özüne çekijiligini gadyrlamak isleýän sarp edijiler üçin yzygiderli çalyşmak mümkinçiligine duçar bolman islenýär.Bu faktor ýakyn ýyllarda bazaryň ösüşine itergi berer diýlip çaklanylýar.

Toý buketleri, öý bezegi we beýleki bezeg zatlary konserwirlenen güller bilen ýasalyp bilner.Bular henizem ajaýyp görünýän mahaly ýagtylyk, suwarmak ýa-da ösümlik ösdürip ýetişdirýän beýleki desgalar bolmasa birnäçe aýlap dowam edip biler.Bu gülleriň saklanmagyny talap etmeýär we düýbünden tebigy.

Tebigy güllerden konserwirlenen gülleri döretmegiň umumy usullary, gülleri ýygnamagy, gözelliginiň iň ýokary derejesinde kesmegi, soňra goşmaça bahalandyrmak, sortlamak we gaýtadan işlemek ädimleri üçin desga äkitmegi öz içine alýar.Saklanan güller gül, orkide, lawanda we beýleki güllerden ýasalyp bilner.Saklanan güller pion, karnas, lawanda, bagiýa we orkide ýaly dürli görnüşde bar.

Saklanan gül-1

Bazar hasabatynyň esasy netijeleri

Flower Gül görnüşine esaslanyp, çak edilýän döwürde gül segmentiniň dünýä pudagynda agdyklyk etmegine garaşylýar.Güllere, esasanam Aziýa-Pacificuwaş ummany ýaly köp sebitlerde toýlar we toýlar ýaly aýratyn ýagdaýlara bolan isleg bu segmenti güýçlendirýär.

Ervation Gorap saklamak usuly taýdan howany guratmak segmentiniň ýakyn ýyllarda dünýä pudagyna ýolbaşçylyk etmegine garaşylýar.Gülleri goramagyň iň ýönekeý we täsirli usuly, gülleri urmak üçin göni gün şöhlesiniň zerurlygy bolmazdan, gowy şemalladylýan ýerde buketleri tersine asmagy öz içine alýan howany guratmakdyr.Bu usul, şeýle hem köp mukdarda saklanan gülleri berýär.

Global goralýan gül bazary: Ösüş sürüjileri

Hyp Daşky gurşawa üns berýän müşderiler tarapyndan gipoallergen we ekologiýa taýdan arassa gülleriň ulanylmagy dünýä bazaryna itergi berýär.Täze gülleriň ömri çäklidir we ýygy-ýygydan çalşylmalydyr.Şonuň üçin konserwirlenen güllere kämahal ekologiýa taýdan arassa alternatiwa hökmünde seredilýär, bu bolsa pudagyň ösmegine itergi berer.Mundan başga-da, kiçi toý we çäreleri meýilleşdirýän kärhanalar, ýaramlylyk möhleti we dowamlylygy sebäpli bezeg üçin konserwirlenen gülleri saýlaýarlar.

Global Global goralýan gül bazary, uzak wagtlap, aňsat ulanylýan konserwirlenen güllere bolan islegiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.Saklanan güller toýlarda, dabaralarda, jaýyň bezeginde we beýleki wakalarda ulanylyp bilner.Sarp edijileriň bir gezeklik girdejisiniň ýokarlanmagy bazaryň ösüşini çaltlaşdyrýar.Bu güller şahsylaşdyrylan sowgatlary döretmekde giňden ulanylýar.

● Saklanan güller ýylyň wagtyna ýa-da howasyna garamazdan elýeterlidir.Bu güller, tebigy gülleriň elýeterli bolmadyk ýagdaýlarynda we hadysalarynda sarp edijileriň arasynda iň halanýan görnüşdir.

Global goralýan gül bazary: Sebitleýin peýza

● Demirgazyk Amerikanyň çaklama döwründe dünýä bazarynda agdyklyk etmegine garaşylýar.Bu sowgat bermek maksady bilen saklanylýan güllere bolan islegiň artmagy bilen baglanyşyklydyr.Sebitde saklanylýan gül senagatynyň ösüşi, şahsylaşdyrylan sowgat önümleriniň sebit we ýerli paýlaýjylary bilen bileleşikleriň we hyzmatdaşlygyň köpelmegi bilen güýçlendirilýär.


Iş wagty: 20-2023-nji dekabry