• youtube (1)
sahypa_banner

Ösümlik kuwwaty

Faktotiki güýçler

1. Öz ekin meýdanlary

Nanunnanyň Kunming we Kujing şäherlerinde umumy meýdany 800 000 inedördül metrden gowrak öz ekin meýdanlarymyz bar.Nanunnan Hytaýyň günorta-günbatarynda, ýylboýy bahar ýaly ýyly we çygly howada ýerleşýär.Amatly temperaturalar we uzak güneşli sagatlar, ýeterlik ýagtylyk we hasylly ýerler ony gül ösdürip ýetişdirmek üçin iň amatly ýere öwürýär, bu bolsa saklanylýan gülleriň ýokary hilini we dürlüligini üpjün edýär.Biziň bazamyzyň doly saklanylýan gülleri gaýtadan işleýän enjamlary we önümçilik ussahanasy bar.Täze kesilen gül kelleleriniň her biri berk saýlanylandan soň saklanylýan güllere gaýtadan işlener.

Ösümlik kuwwaty (1)
Ösümlik kuwwaty (2)

2. Gaplamak faktory

Dünýä belli "Dongguan" önümçilik ýerinde öz çap we gaplaýyş guty zawodymyz bar we kagyz gaplaýyş gutularynyň hemmesini özümiz öndürýäris.Müşderiniň önümlerine esaslanýan iň ussat gaplama dizaýn tekliplerini bereris we öndürijiligini barlamak üçin çalt nusgalar taýýarlarys.Müşderiniň öz gaplama dizaýny bar bolsa, optimizasiýa üçin ýeriň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklamak üçin derrew ilkinji nusgany dowam etdireris.Hemme zadyň gowudygyny tassyklandan soň, derrew önümçilige başlarys.

Ösümlik kuwwaty (3)
Ösümlik kuwwaty (4)

3. Gurnama zawody

Goralýan gül önümleriniň hemmesini öz zawodymyz ýygnaýar.Gurnama zawody ekiş we gaýtadan işlemek bazasynyň golaýynda, ähli zerur materiallary önümçiligiň netijeliligini üpjün edip, gurnama ussahanasyna çalt iberip bolýar.Gurnama işgärleri hünärli el bilen taýýarlyk gördüler we köp ýyllyk hünär tejribesine eýe.

Ösümlik kuwwaty (3)
Ösümlik kuwwaty (4)

Müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin Hytaýyň günorta-gündogaryndan gelýän müşderileri garşylamak we olara hyzmat etmek üçin Şençzhenen şäherinde satuw topary döretdik.

Baş kompaniýamyzdan bäri, goralýan gül boýunça 20 ýyllyk tejribämiz bar.Diňe iň oňat önümler bilen üpjün etmek üçin bu pudakda täze bilimleri we tehnologiýalary öwrenýäris we siňdirýäris.