• youtube (1)
sahypa_banner

Önümler

Zawod lomaý reňkli baky gül sowgat gutusynda (1) Zawodyň lomaý reňkli baky gül sowgat gutusynda (2)

Zawod lomaý reňkli bakylyk sowgat gutusynda

 • • Wagtlaýyn sowgat
 • • Şahsylaşdyrmagyň jadysy
 • • Gülleriň we reňkleriň dürli görnüşleri
 • • Dürli ulanylyş

BOX

 • Bordo süet gutusy Bordo süet gutusy

Gül

 • Şerap gyzyl Şerap gyzyl
 • Gök asman Gök asman
 • Süýji gülgüne Süýji gülgüne
 • Tiffany gök Tiffany gök
 • Ak Ak
 • Korol gök Korol gök
Has köp
Reňkler

Maglumat

66-2

Bakylyk gül zawody

Bakylyk güllerinde 20 ýyllyk tejribe bilen, özboluşly tehnologiýamyz we hilimize bolan ygrarlylygymyz bizi Hytaý pudagynda öňdebaryjy kompaniýa hökmünde görkezdi.

 • Nanunnan welaýatynda 200,000 inedördül metrden gowrak ekiş bazasy bar.Hytaýyň günorta-günbataryndaky ýerleşişi sebäpli, nanunnan dört möwsüm bahar pasly, güneşli, amatly temperatura we hasylly toprak bilen ýakymly howany döredýär, bu bolsa dürli ýokary hilli baky gülleri ösdürip ýetişdirmek üçin amatly ýere öwrülýär.
 • Kagyz gutularymyz, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherindäki zawodymyzda dizaýn edildi we öndürildi.KBA çaphana maşynlarynyň 2 toplumy we örtük, gyzgyn möhürleme, laminasiýa we örtüji maşynlar ýaly beýleki awtomatiki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan zawod, her dürli kagyz gaplaýyş gutularyna, esasanam gül gutularyna ýöriteleşýär we ýokary hilli gutular ýeňiji boldy müşderilerimizi öwmek we ynam etmek.
 • Gutularyň ajaýyp görkezilmegini üpjün etmek üçin, el ýygnaýjylarymyzyň hemmesi estetika, amaly başarnyklara we hiline ünsi jemläp, hünär taýdan taýýarlanýar.Işgärlerimiziň köpüsi hünärment mekdeplerini gutaranlar we işe başlamazdan ozal giňişleýin hünär taýýarlygy alýarlar.Mundan başga-da, işgärlerimiziň 90% -den gowragy azyndan bäş ýyl kompaniýa bilen bile bolup, ahyrky önümiň iň ýokary hilini üpjün etdi.

Bakylyk üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar güller

Dürli gül materiallaryny özleşdirip bolýar

Uly ekiş bazamyz nanunnan welaýatynda ýerleşýär we howanyň ýumşaklygy we baý toprak baýlyklary sebäpli müşderilerimize baý seçim bermek üçin dürli gül görnüşlerini ösdürýäris.Güller, aşyklar gününde, toýlarda we dabaralarda köplenç görülýän söýginiň we romantikanyň nusgawy görnüşidir.Beýleki tarapdan Austenas, reňkli reňkleri we ajaýyp görnüşleri bilen söýülýär we köplenç bezeglerde we gül bezeglerinde ulanylýar.Beýleki tarapdan, karnawlar baý hoşboý ysly we köplenç ene söýgüsiniň nyşany hökmünde görülýär we olary Eneler güni we maşgala duşuşyklary üçin meşhur edýär.
Gül fermalarymyzda dürli görnüşli gül ösdürip ýetişdirenimizde, garry gül materiallaryny hem hödürleýäris, bu bolsa müşderilerimiziň gül ýa-da gül döretmek üçin ulanylýandyklaryna garamazdan täze we janly gülleriň uzak wagtlap dowam edýän gözelliklerinden lezzet alyp biljekdigini aňladýar. sungat çäreleri.Müşderilerimize dürli ýagdaýlarda zerurlyklaryny we aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli güller we garry gül materiallary hödürlemegi maksat edinýäris.

Dürli gül mukdary düzülip bilner

Gül mukdaryny 1 bölekden has köp bölege düzüp bilersiňiz, islendik mukdar gowy, gaplamany gül mukdaryna görä sazlarys.

Dürli gül ululygy düzülip bilner

Biz ajaýyp oba ýerleriniň ortasynda ýerleşýän öz gül ösdürip ýetişdirýän zawodymyz.Bu ýerde, müşderilerimiziň saýlamagy üçin dürli gülleri üns bilen ösdürýäris.Haçan-da güller bişip, saýlananda, olary seresaplylyk bilen iki gezek kategoriýalaşdyrarys.Birinji kategoriýa gülleriň ululygyna esaslanýar we uly we kiçi gülleriň ýygyndysyny dürli ýagdaýlar we ulanyşlar üçin bölýäris.Käbir önümler buketleri has bezegli we göze ýakymly etmek üçin uly göwrümli güller bilen, käbirleri ownuk gül eserlerini bezemek ýa-da näzik güller ýasamak üçin kiçi göwrümli güller bilen laýyk gelýär.Ikinji assortimentde, her gülüň täze we ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin güllerimizi üns bilen saýlaýarys.Müşderilerimiziň hünärmenleriň maslahatlaryna we görkezmelerine elýeterliligini üpjün etmek üçin tejribeli gülçüler topary bilen ýakyndan işleýäris.Haýsy gül gerek bolsa-da, talaplaryňyzy bize habar beriň we size iň amatly saýlawlary hödürläris we gül dizaýny boýunça hünärli maslahat bereris.Siziň saparyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, gülleriň özüne çekijiligini we gözelligini başdan geçiriň!

Siziň saýlamagyňyz üçin dürli reňkleri hödürleýäris, 100-den gowrak gül reňkli, şol sanda ýeke, gradient we köp reňkli.Mundan başga-da, halaýan reňkleriňizi hem düzüp bilersiňiz, diňe reňk kombinasiýasyny bize habar beriň we hünärmen reňk inersenerlerimiz siziň üçin ýasaýarlar.

Bar bolan reňkler üçin aşakdaky surata serediň:

Gül:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Austin:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Karnasiýa:

Karnasiýa

Gidrangea:

Gidrangea

Pompon eje we Calla lili we moss:

Pompon eje we Calla lili we moss

Gaplamany özleşdiriň

Seresaplylyk bilen özleşdirilen gaplama dizaýnynyň üsti bilen, diňe önümiň goralmagyny üpjün etmän, önümiň hilini we üýtgeşik bahasyny hem belläp bileris, şeýlelik bilen markanyň keşbini dörederis.Öz gaplaýyş zawodymyz barlygy sebäpli, islegleriňize çeýe jogap berip bileris we dizaýn talaplaryna laýyklykda gaplamany öndürip bileris, netijeliligi we hilini üpjün ederis.Taýýar dizaýnyňyz ýok bolsa-da, hünärmen gaplaýyş dizaýnerlerimiz, konseptual dizaýndan başlap döredijilik dizaýnyna çenli, size şahsylaşdyrylan gaplama çözgüdini döretmegimizi üpjün etmek üçin size kömek eder.Önümiň özi bolsun ýa-da gaplama dizaýny bolsun, önümiňiziň abraýyny ep-esli ýokarlandyrjakdygyna we şeýlelik bilen sarp edijileriň hoşniýetliligini ýokarlandyrjakdygyna ynanýarys.

Gaplamany özleşdiriň

Gutynyň ululygyny we çap edilmegini özleşdiriň

Materiallary özleşdiriň