• youtube (1)
sahypa_banner

Önümler

Hytaýda çäksiz bägül zawodynyň gutusyny özleşdiriň (4) Hytaýdaky çäksiz bägül zawodyny özleşdiriň (1)

Hytaýdaky çäksiz güller zawodyny özleşdiriň

 • • Wagtlaýyn sowgat
 • • Şahsylaşdyrmagyň jadysy
 • • Gülleriň we reňkleriň dürli görnüşleri
 • • Dürli ulanylyş

BOX

 • Bordo süet gutusy Bordo süet gutusy

Gül

 • Gyrmyzy Gyrmyzy
 • Gara Gara
 • Şerap gyzyl Şerap gyzyl
 • Korol gök Korol gök
 • Gül Gül
 • Altyn sary Altyn sary
 • Wermilion Wermilion
 • Asyl gyrmyzy Asyl gyrmyzy
Has köp
Reňkler

Maglumat

Çäksiz güller üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar gülleri

Dürli gül materiallaryny özleşdirip bolýar

Güller, Ostin, Karnawlar, Gidrangeýa, Pompon eje, Moss we ş.m. Festiwallara ýa-da ulanyşlara ýa-da islegleriňize görä dürli gül saýlap bilersiňiz.Nanunnan welaýatynda ýerleşýän uly ekiş bazasy dürli gülleri ösdürmäge mümkinçilik berýär, ölmez-ýitmez gül materiallaryny dürli görnüşler bilen üpjün edip bileris.

Dürli gül mukdary düzülip bilner

Gül mukdaryny 1 bölekden has köp bölege düzüp bilersiňiz, islendik mukdar gowy, gaplamany gül mukdaryna görä sazlarys.

Dürli gül ululygy düzülip bilner

Öz ekiş bazalarymyz bolan zawod hökmünde, siziň saýlamagyňyz üçin dürli gül ululyklary bar.Güller saýlanylandan soň, dürli ulanmak üçin dürli ululyklary ýygnamak üçin iki gezek tertipläris.Käbir önüm uly göwrümli gül üçin, käbirleri kiçi göwrümli üçin amatly.Şonuň üçin diňe isleýän ululygyňyzy saýlaň ýa-da size professional maslahat berip bileris!

Her gül materialy üçin dürli reňk görnüşleri bar.Gül üçin 100-den gowrak taýýar reňk bar, olar diňe bir reňk däl, eýsem gradient reňk we köp reňkli.Bu bar bolan reňklerden başga-da, öz reňkleriňizi hem düzüp bilersiňiz, reňk gabat gelşini bize habar beriň, hünärmen reňk inerenerimiz ony işleder.

Bar bolan reňkler üçin aşakdaky surata serediň:

Gül:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Austin:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Karnasiýa:

Karnasiýa

Gidrangea:

Gidrangea

Pompon eje we Calla lili we moss:

Pompon eje we Calla lili we moss

Gaplamany özleşdiriň

Gaplamak diňe bir önümi goramak bilen çäklenmän, önümiň keşbini we bahasyny ýokarlandyrýar we marka keşbini döredýär.Öz gaplaýyş zawodymyz, taýýar dizaýnyňyza görä gaplama önümçiligini amala aşyrar.Taýýar dizaýn ýok bolsa, professional gaplama dizaýnerimiz size kömek ederdandöretmek düşünjesi.Gaplamamyz önümiňize täsir nokatlaryny goşar.

Gaplamany özleşdiriň

Gutynyň ululygyny we çap edilmegini özleşdiriň

Materiallary özleşdiriň

Sorag-jogap

1. Goralýan güller näme?

Saklanan güller, uzak wagtlap tebigy görnüşini we gurluşyny saklamak üçin ýörite gorap saklamak prosesini başdan geçiren hakyky güllerdir.

2. Saklanan güller näçe wagt dowam edýär?

Saklanan güller dogry ideg we ideg bilen birnäçe aýlap, hatda birnäçe ýyllap dowam edip biler.

3. Saklanan güller tebigymy?

Hawa, konserwirlenen güller daşky görnüşini we gurluşyny saklamak üçin bejerilen tebigy güllerdir.

4. Saklanan gülleriň peýdalary näme?

Saklanan güller uzak wagtlap gözelligini saklaýar, minimal tehniki hyzmaty talap edýär we suw ýa-da gün şöhlesine mätäç bolmazdan lezzet alyp bolýar.

5. Saklanan gülleri aýratyn ýagdaýlarda ulanyp bolarmy?

Hawa, konserwirlenen güller toýlarda, ýubileýlerde we beýleki aýratyn çärelerde meşhurdyr, sebäbi olar uzak we owadan bezeg elementini üpjün edýär.