• youtube (1)
sahypa_banner

Size nädip kömek edip bileris

Başlangyç telekeçiler we kiçi markalar

Kiçi göwrümli önümçilik

Kiçi göwrümli önümçilik

Uly inwentar yzagalaklyk howpundan gaça durup, islegleriňize görä çeýe kiçi göwrümli önüm öndürip bileris.

icon_Me-OEM-ODM hyzmaty

Oem / Odm önümçiligi

Müşderilere özboluşly önüm döretmäge kömek edip, OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.

Hil barlagy

Hil barlagy

Önümleriň müşderiniň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we kemçilikli ýa-da laýyk däl önümleriň zawoddan çykmazlygy üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrarys.

ICON / sargyt / ýerine ýetirilmedi

Logistika we ulag

Müşderileriň transport çykdajylaryny we wagtyny tygşytlamak bilen önümleri bellenen ýerlere daşamaga kömek etmek üçin logistika we paýlaýyş hyzmatlaryny edýäris.

Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Size tehniki goldaw berýäris, önümçilik döwründe soraglara jogap berýäris, gowulaşdyrmak tekliplerini berýäris we satuwdan soň hyzmat edýäris.

Ylalaşygyň görkezmesi (2)

Ylalaşyk görkezmesi

Önümleriň degişli kanunlara we kadalara laýyk gelmegini üpjün etmek we kanuny töwekgelçiliklerden gaça durmak üçin kadalaşdyryjy görkezmeleri berip bileris.

Söwdagärler we lomaý satyjylar

Kiçi göwrümli önümçilik

Uly göwrümli önümçilik

Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň uly göwrümli sargyt isleglerini kanagatlandyryp bileris, durnukly üpjünçiligi üpjün edip bileris we bazaryň islegini kanagatlandyryp bileris.

icon_Me-OEM-ODM hyzmaty

Oem / Odm önümçiligi

Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň talaplaryna laýyklykda OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris, olara özboluşly önüm markalaryny döretmäge kömek edýäris.

Hil barlagy

Hil barlagy

Önümleriň söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň hil ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek we kemçilikli ýa-da laýyk däl önümleriň zawoddan çykmak howpuny azaltmak üçin berk hil gözegçiligini amala aşyrarys.

Custörite gaplama we bellik

Custörite gaplama we bellik

Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň isleglerine görä ýöriteleşdirilen gaplama we bellik hyzmatlaryny berip bileris, aýratyn önüm gaplamalaryny we marka keşbini döretmäge kömek ederis.

Çalt önümçilik we eltip bermek

Çalt önümçilik we eltip bermek

Söwdagärleriň we lomaý satyjylaryň isleglerine görä önümçilik meselelerini gysga wagtda ýerine ýetirip bileris we önümleriň wagtynda eltilmegini üpjün etmek üçin öz wagtynda logistika we paýlanyşy gurap bileris.

Çykdajylary optimizasiýa

Çykdajylary optimizasiýa

Söwdagärlere we lomaý satyjylara üpjünçilik zynjyrlaryny we önümçilik çykdajylaryny optimizirlemekde, önümiň bahasyny arzanlatmakda we bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmakda kömek edip bileris.

Tehniki goldaw

Tehniki goldaw

Söwdagärlere we lomaý satyjylara tehniki goldaw berip bileris, önümçilik döwründe soraglara jogap berip bileris, gowulaşdyrmak tekliplerini berip bileris we satuwdan soň hyzmat edip bileris.

Ylalaşygyň görkezmesi (2)

Ylalaşyk görkezmesi

Söwdagärlere we lomaý satyjylara önümleriň degişli ýurtlaryň we sebitleriň kanunlaryna we kadalaryna laýyk gelmegini üpjün etmek we kanuny töwekgelçiliklerden gaça durmak üçin kadalaşdyryjy görkezmeler bilen üpjün edip bileris.

Uly markalar

Qualityokary hilli önümler

Qualityokary hilli önümler

Esasy hünär markalarynyň talaplaryna laýyklykda önümleriň markanyň standartlaryna we talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edip, ýokary hilli önüm öndürip bileris.

Tehniki goldaw we gözleg-barlag hyzmatdaşlygy (2)

Tehniki goldaw we gözleg we hyzmatdaşlyk

Esasy hünär markalary bilen tehniki goldaw we gözleg işlerini üpjün edip bileris, innowasion çözgütleri we tehniki goldawy berip bileris we markalara bäsdeşlik önümlerini goýbermäge kömek edip bileris.

icon_Me-OEM-ODM hyzmaty

Custörite önümçilik

Markanyň özboluşly önüm zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin esasy hünär markalarynyň dizaýn talaplaryna we aýratynlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümçiligi amala aşyryp bileris.

Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak

Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak

Esasy hünär markalary bilen durnukly üpjünçilik zynjyry hyzmatdaşlygyny ýola goýup bileris, üpjünçilik zynjyrynyň ähli taraplaryny dolandyryp bileris we üpjünçilik zynjyrynyň netijeliligini we durnuklylygyny üpjün edip bileris.

Hil barlagy

Hil dolandyryşy we gözegçilik

Önümleriň hiliniň markanyň talaplaryna laýyk gelýändigini we önümçilik standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil dolandyryş we gözegçilik çärelerini amala aşyryp bileris.

Kiçi göwrümli önümçilik

Önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak

Esasy hünär markalaryna önümçilik proseslerini optimizirlemäge, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga, önümçilik çykdajylaryny azaltmaga we markanyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga kömek edip bileris.

Çalt önümçilik we eltip bermek

Wagtynda eltip bermek we logistika dolandyryşy

Esasy hünär markalarynyň isleglerine görä önümçiligi we eltip bermegi tertipläp bileris we önümleriň bellenilen ýere wagtynda gelmegini üpjün etmek üçin önümleriň logistikasyny dolandyryp bileris.

Durnukly önümçilik we daşky gurşawy goramak

Durnukly önümçilik we daşky gurşawy goramak

Durnukly ösüşe we daşky gurşawy goramaga ýakyndan üns berýäris, daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin degişli çäreleri görýäris we hünärmen markalaryň durnukly önümçilik üçin talaplaryny kanagatlandyrýarys.