• youtube (1)
sahypa_banner

Önümler

Zawod gutyda hemişelik dowam edýän dürli reňkli gülleri ugrukdyrýar (11) Zawod gutyda hemişelik dowam edýän dürli reňkli gülleri ugrukdyrýar (1)

Zawod gutyda hemişelik dowam edýän dürli reňkli gülleri ugrukdyrýar

 • • Özbaşdak ekiş bazasy
 • • 3 ýyldan gowrak dowam edýär
 • • inerde ösdürilip ýetişdirilýän 100% tebigy gül
 • • Dürli ulanylyş
 • • Has elýeterli

BOX

 • Gara guty Gara guty

Gül

 • Açyk gyrmyzy Açyk gyrmyzy
 • Tiffany gök Tiffany gök
 • gyzyl gyzyl
 • Gara Gara
 • Asyl gyrmyzy Asyl gyrmyzy
 • Ak Ak
 • Korol gök Korol gök
 • Şerap gyzyl Şerap gyzyl
 • Süýji gülgüne Süýji gülgüne
 • Altyn sary Altyn sary
 • Gök asman Gök asman
 • Açyk gyrmyzy Açyk gyrmyzy
Has köp
Reňkler

Maglumat

99-2

hemişelik zawod

Hemişelik dowam edýän bägüllerde 20 ýyllyk tejribe, üýtgeşik tehnologiýa we ýokary hilli bizi Hytaýda bu pudakda öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwürýär.

 • Nanunnan ekiş bazamyz 200,000 inedördül metrden gowrak.Nanunnanyň yssy we çygly howasy we hasylly ýerleri sebäpli amatly temperatura, bol ýagtylyk we uzak güneşli sagat gülleriň ösmegi üçin iň amatly ýere öwrülýär, gülleriň ýokary hilini we dürlüligini üpjün edýär.
 • Kagyz gutularymyzyň hemmesiniň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherindäki zawodymyzda dizaýn edilendigi we öndürilendigi üçin buýsanýarys.Zawodymyzda 2 KBA çaphanasy bar, şeýle hem örtük maşynlary, gyzgyn möhürleýji maşynlar, laminasiýa maşynlary we öçüriji maşynlar ýaly beýleki awtomatiki enjamlar bar.Kagyz gaplaýyş gutularynyň her görnüşinde ýöriteleşýäris, esasanam gül gutulary we ýokary hilli gutularymyz müşderilerimiziň öwgüsini we ynamyny gazandy.
 • Işgärlerimiz hünär taýdan taýýarlykly, el hünäri boýunça baý tejribä we estetikanyň we hiliň ýokary standartlaryna eýe.Işçileriň köpüsi hünärmen mekdeplerden gelýär we taýýar önümleriň iň gowy hilini kepillendirýän azyndan 5 ýyl kompaniýada işleýär.

Soňky baky güller üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar

Dürli gül materiallaryny özleşdirip bolýar

Nanunnan welaýatynda ýerleşýän uly ekiş bazamyz gül, austen, gyrgyç, gidrangeýa, pom-pom hrizantema, moh we başga-da köp dürli gül ösdürip ýetişdirmäge ukyply.Bu dürli gülleri dürli baýramçylyklar, maksatlar ýa-da şahsy islegler üçin saýlap bolýar.Mysal üçin, bägüller söýginiň nyşany bolup, köplenç Söýgüliler güni ýa-da toý dabaralarynda ulanylýar, Austen bolsa nepisligi we romantikany görkezýär we içerki ýerleri ýa-da sowgat buketlerini bezemek üçin amatly.

Diňe hemişelik gül materiallarymyz köp we dürli-dürli bolman, eýsem owadanlygy we täzeligini uzak wagtlap saklaýar, olary hemişelik gül bezegi, bezeg ýa-da ýöriteleşdirilen sowgatlar üçin amatly edýär.Müşderiler özboluşly gül bezeglerini we şahsylaşdyrylan sowgatlary döretmek üçin zerurlyklaryna we isleglerine görä hödürleýän hemişelik gül materiallarynyň köpüsini saýlap bilerler.

Dürli gül mukdary düzülip bilner

Gül mukdaryny 1 bölekden has köp bölege düzüp bilersiňiz, islendik mukdar gowy, gaplamany gül mukdaryna görä sazlarys.

Dürli gül ululygy düzülip bilner

Biz öz ösýän bazamyz we saýlamagyňyz üçin dürli gül ululyklaryny hödürleýän zawod.Gülleri dürli ulanmak üçin dürli ululyklary ýygnamak üçin saýlanandan soň iki gezek tertipleýäris.Käbir önümler uly göwrümli güller üçin, käbirleri kiçi göwrümli güller üçin amatly.Şonuň üçin islän ululygyňyzy aňsatlyk bilen saýlap bilersiňiz we size professional maslahat berip bileris!

Müşderimiziň gül reňkini saýlamagyna çynlakaý çemeleşýäris.Size dürli monohrom, gradient we köp reňkli gülleri öz içine alýan dürli reňk saýlawlaryny hödürleýäris.Mundan başga-da, müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilen reňk hyzmatyny hödürleýäris, islän reňk birikmäňizi aýdyp bilersiňiz, islegleriňize laýyk gelýän özboluşly gül reňkini sazlamak üçin hünärmen reňk inersenerleri we topary bilen üpjün edileris.Buketiňizi has üýtgeşik we şahsylaşdyrmak üçin müşderilerimize şahsy we hünär hyzmatlaryny bermäge borçlanýarys.

Bar bolan reňkler üçin aşakdaky surata serediň:

Gül:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Austin:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Karnasiýa:

Karnasiýa

Gidrangea:

Gidrangea

Pompon eje we Calla lili we moss:

Pompon eje we Calla lili we moss

Gaplamany özleşdiriň

Gaplamak diňe bir önümleri goramak bilen çäklenmän, önümi görkezmek we marka gurmak üçin täsirli kanal bolup durýar.Öz gaplaýyş zawodymyz bilen, dizaýn talaplaryňyza görä gaplamagy öndürip bileris.Häzirki wagtda taýýar dizaýnyňyz bolmasa-da, hünärmen gaplaýyş dizaýnerlerimiz, siziň üçin şahsylaşdyrylan gaplama dizaýnyny döretmegimizi üpjün etmek üçin düşünjeden döredijilige çenli siziň bilen işleşer.Gaplamamyz önümleriňiziň abraýyny ep-esli ýokarlandyrar we size has oňaýly teswirler we ykrar edilmeler gazanar diýip ynanýarys.

Gaplamany özleşdiriň

Gutynyň ululygyny we çap edilmegini özleşdiriň

Materiallary özleşdiriň