• youtube (1)
sahypa_banner

Sorag-jogap

—— quygy-ýygydan sorag beriň

Quygy-ýygydan sorag beriň

Customöriteleşdirilen önümler üçin iki tarapyň arasynda tehniki parametrler, bahalar, gowşuryş wagty we beýleki degişli jikme-jiklikler bilen jikme-jik ara alnyp maslahatlaşylandan soň, müşderiler sargytlaryny tassyklap bilerler.Soraglaryňyz bar bolsa, islän wagtyňyz bize ýüz tutup bilersiňiz.

1. Goralýan güller näme?

Saklanan güller ýerden ösdürilip ýetişdirilen we gül ösümliginden kesilen, soňra bolsa birnäçe aýlap täze we owadan görünmegi üçin suwuklyk bilen bejerilen hakyky güllerdir.Saklanan güller internetde köp at bilen gidýär we olara käwagt ebedi güller, baky güller, baky güller, baky güller, baky güller, çäksiz güller, ölmez güller, baky dowam edýän güller we ş.m. diýilýär.Köplenç saklanylýan güller guradylan güller, mum gülleri we emeli güller bilen bulaşýar, ýöne olar birmeňzeş däl;üstesine-de, konserwirlenen bägüller ýörite ergin bilen saklanýar we uzak wagtlap täsir etmek üçin köp basgançakly himiki bejergiden geçýär.

2. Gül üçin gorap saklamak prosesi nähili?

1) Ekilen güller iň ýokary gözellik pursatynda ýatlanýar.

2) recatlanylandan soň baldaklar konserwatiw suwuklykda girizilýär.

3) Güller köp günüň dowamynda sapy konserwant bilen doly çalşylýança baldakdan siňdirýär.

4) Güller köp günläp sapy konserwant bilen doly çalşylýança baldakdan siňdirýär.

5) Saklanan güller uzak wagtlap lezzet almaga taýyn!

Gülleri gorap saklamak üçin köp amallar bar.Afro biotehnologiýasynda bir gül saklamagy gowy bilýäris we 100% öz usulymyzy ulanýarys.Müşderilerimize önümlerimiziň iň ýokary hilini kepillendirmek üçin şahsy gorag amallarymyzy ulanýarys.

3. Saklanan gülleri nädip saklamaly?

Saklanan güllere ideg etmek üçin köp tagalla etmeli däl.Olara hyzmat etmek nol diýen ýaly.Bu saklanylýan bägülleriň esasy artykmaçlyklaryndan biridir, wagtyň geçmegi bilen gözelligini saklamak üçin suw ýa-da ýagtylyk talap etmeýär.Şeýle-de bolsa, size maslahat bereris, şonuň üçin saklanan bägülleriňiz ilkinji gün ýaly aýlar, hatda ýyllar ýaly gowy ýagdaýda saklanar:

fak

4. Guradylan güller konserwirlenen güller ýaly saklanýarmy?

Guradylan bägüller hiç hili himiki bejergini başdan geçirmeýär we gliserin hemişelik gül ýaly saklanýar.Gülleriňizi guratmak prosesi ýa ösümligi bir hepdeläp asmak ýa-da gülüň ähli suwuny we çyglylygyny aýyrmak üçin gülüň kremniy jel kristallarynyň uly gapda goýulmagydyr.Gülüň suwuny aýyrmak bilen gül döwülýär we janly reňkiň köpüsini ýitirýär.Guradylan güller gaty näzik we saklanylýan güller we güller ýaly uzak dowam etmeýär.

5. Saklanan güller näçe wagtlap dowam edip biler?

Konserwirlenen bägülleriňizi maslahat berşimiz ýaly dogry alada etseňiz, saklanan gülleriň gözelligi 3-5 ýyl dowam edip biler!

6. Güllerdäki polenlere allergiýam bar bolsa, konserwirlenen güller howpsuzmy?

Saklanan güller, allergiýasy bolan ýa-da käbir täze gülleriň bolup biläýjek polenine duýgurlygy bolan adam üçin gowy saýlawdyr.Käwagt hassahanada ýakyn adamyňyza täze gül bermek isleýärsiňiz, ýöne poleniň içindäki güller sebäpli käbir hassahanalarda gül syýasaty ýokdugy sizi geň galdyryp biler.Saklanan bägülleriň we gülleriň peýdalaryndan biri, poleniň ýoklugydyr, sebäbi gorap saklamak döwründe polen aýrylýar we polen allergiýasy bolan adamlar üçin howpsuz bolýar.

7. Saklanan güller täze güllerden has gowumy?

Täze güller bilen konserwirlenen bägülleriň arasynda baha, tehniki hyzmat, daşky görnüş we şahsy islegiňiz ýaly birnäçe faktor bar.

8. Saklanan gülleri sazlap bilerinmi?

Hawa, biz gül zawodyny gorap sakladyk, öz önümiňizi düzüp bilersiňiz.

Öz islegiňiz üçin dürli gül görnüşlerini we reňk wariantlaryny hödürleýäris, gaplamak üçin dürli guty dizaýnlary hem bar, halaýanlaryňyza öz önümiňizi dizaýn edip bilersiňiz

9. Dürli reňkli gülüň manysy näme?

Gyzyl gül: bu gül söýgini we hyjuwy bildirmek üçin berilýär.

Ak gül: bu gül arassalygyň we bigünäligiň nyşany hökmünde berilýär.

Gülgüne gül: duýgudaşlygyň we aç-açanlygyň gülü.

Sary gül: dostuň üçin iň gowy sowgat.Baky dostlugyň nyşany!

Mämişi gül: üstünligi, şatlygy we kanagatlylygy aňladýar, şonuň üçin ýakyn adamyň işinde mahabat alanda berilip bilner.