• youtube (1)
sahypa_banner

Önümler

Lenta bilen gutyda hakyky saklanan gök güller (4) Lenta bilen gutyda hakyky saklanan gök güller (1)

Lenta bilen gutyda hakyky saklanan gök güller

 • • 3 ýyldan gowrak dowam edýär
 • • inerde ösdürilip ýetişdirilýän 100% tebigy gül
 • • Bejeriş üçin suw ýa-da gün şöhlesi gerek däl
 • • Gül görnüşleriniň dürlüligi
 • • Reňk görnüşleriniň dürlüligi

BOX

 • Ak guty Ak guty

Gül

 • Gök asman Gök asman
 • Gara Gara
 • Şerap gyzyl Şerap gyzyl
 • Sakura gülgüne Sakura gülgüne
 • Gül Gül
 • Ak Ak
 • Korol gök Korol gök
 • Çuň şetdaly Çuň şetdaly
 • Lighteňil şetdaly Lighteňil şetdaly
 • Süýji gülgüne Süýji gülgüne
 • älemgoşar älemgoşar
Has köp
Reňkler

Maglumat

19-2

gök gül zawody

Goralýan gül pudagynda 20 ýyl tejribe toplap, kompaniýamyzyň öňdebaryjy tehnologiýasy we kämillige ygrarlylygy bizi Hytaýda iň ýokary derejeli kärhana hökmünde döretdi.

Şençzhenen Afro Biotehnologiýa Ko.Kunming we Kujing şäherindäki ekiş bazalarymyz 800 000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, her bazada saklanylýan güller üçin doly önümçilik ussahanasy bar;Gül üçin guty üpjün edýän çaphana we gaplaýyş fabrigimiz, Guangdong şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär, has gowy hyzmat etmek üçin Guançdongyň Şençzhenen şäherinde satuw topary döretdik.Baş kompaniýamyzdan bäri, Goralýan güllerde 20 ýyllyk tejribämiz bar.Köp ýyllaryň dowamynda ABŞ, Angliýa, Kanada, Awstraliýa, Japanaponiýa we başgalar ýaly köp ýurtlara we sebitlere eksport etdik. Gowy hilli we hünär hyzmatlary ýyllar boýy müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandy.OEM we ODM sargytlaryna hoş geldiňiz, ajaýyp geljegi döretmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys.

 • Ekiş bazamyz Hytaýyň günorta-günbataryndaky owadan nanunnan welaýatynda ýerleşýär, meýdany 200,000 inedördül metr.Bu sebitde ýylboýy bahar ýaly howa, köp güneşli, amatly temperatura we hasylly toprak bar, dürli ýokary hilli goralýan gülleri ösdürip ýetişdirmek üçin amatly ösýän gurşawy üpjün edýär.
 • Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýän kagyz gaplaýyş desgamyz, ähli kagyz gaplaýyş gutularynyň döredilmegine we öndürilmegine gözegçilik edýär.2 toplum KBA çap maşynlary we örtük, gyzgyn möhürleme, laminasiýa we ölü kesmek ýaly goşmaça awtomatiki enjamlar bilen enjamlaşdyrylan, gül gutularyna aýratyn üns berýän dürli kagyz gaplaýyş gutularyny ýasamakda ýöriteleşýäris.Gaplamamyzyň ajaýyp kalibri, gymmatly müşderilerimiziň yzygiderli öwgüsini we ynamyny gazandy.
 • El ýygnaýjy işgärlerimiz estetika, amaly başarnyklara we hiline gönükdirilen ýöriteleşdirilen okuwdan geçdiler.Işgärlerimiziň köpüsi, wezipelerine başlamazdan ozal hünär okuwyny alýan hünärment mekdebini gutaranlar.Mundan başga-da, işgärlerimiziň 90% -den gowragy azyndan bäş ýyl biziň bilen bolup, önümlerimiziň ýokary hiline goşant goşdy.

Saklanan gök güller üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar

Bizde beýlekiler bilen bir hatarda gül, Ostin, karnawlar, gidrangeýalar, pompon mamalar we moss ýaly özboluşly gül materiallary bar.Aýratyn hadysalara, festiwallara ýa-da şahsy islegleriňize baglylykda dürli güllerden saýlap bilersiňiz.Nanunnan welaýatynda ýerleşýän giň ekiş bazamyz, dürli gülleri ösdürip ýetişdirmäge we aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän köp sanly gül materiallaryny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Aýry-aýry baldaklardan başlap has köp mukdarda şahsylaşdyrylan gülleri hödürlemekden hoşal.Biziň maksadymyz, bir gül bolsun ýa-da has düýpli tertip bolsun, saýlan gülleriňiziň ajaýyp mukdaryna doly laýyk gelýän gaplama çözgütleri bilen üpjün etmek.

Gül ululyklaryny düzmek ukybymyz, ekiş bazalaryna aýratyn elýeterliligimizden gelip çykýar.Hasyl ýygnalandan soň, dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin gülleri dürli ululyklara bölýäris.Käbir tekliplerimiz has uly güller üçin ýörite taýýarlanylýar, beýlekileri bolsa kiçiler üçin niýetlenendir.Islegleriňize laýyk gelýän ululygy saýlamak erkinligiňiz bar, ýa-da iň gowy saýlamaga kömek etmek üçin bilimli görkezmeler bermekden has hoşal.

Gül materiallarynyň her görnüşi üçin reňkleriň giň görnüşini hödürleýäris.Güller üçin, gaty, gradient we köp reňkli kombinasiýalary öz içine alýan 100-den gowrak reňk hödürleýäris.Bu saýlawlaryň üstünde, aýratyn reňk hyzmatlaryny hem hödürleýäris.Diňe isleýän reňkiňiz barada bize habar beriň, tejribeli reňk inerenerimiz ony siziň üçin ýasar.

Elýeterli reňkleri aşakdaky suratda tapyp bilersiňiz.

Gül:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Austin:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Karnasiýa:

Karnasiýa

Gidrangea:

Gidrangea

Pompon eje we Calla lili we moss:

Pompon eje we Calla lili we moss

Gaplamany özleşdiriň

Custöriteleşdirilen gaplama önümi diňe bir goraman, eýsem markanyň tanalmagyny berkitmek bilen özüne çekijiligini we bazar bahasyny ýokarlandyrýar.Içerki gaplaýyş desgamyz, häzirki dizaýnyňyza laýyk gelýän gaplamalary ýasap biler.Dizaýnyňyz ýok bolsa, ýörite gaplaýyş dizaýnçymyz sizi ideýadan durmuşa geçirmäge ugrukdyryp biler.Packörite gaplama çözgütlerimiz önümiňiziň görnükliligini we täsirini ýokarlandyrar.

Gaplamany özleşdiriň

Gutynyň ululygyny we çap edilmegini özleşdiriň

Materiallary özleşdiriň