• youtube (1)
sahypa_banner

Takmynan

Biz hakda

Şençzhenen Afro Biotehnologiýa Ş.Kunming we Kujing şäherindäki ekiş bazalarymyz 800 000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, her bazada saklanylýan güller üçin doly önümçilik ussahanasy bar;Gül üçin guty üpjün edýän çaphana we gaplaýyş fabrigimiz, Guangdong şäheriniň Dongguan şäherinde ýerleşýär, has gowy hyzmat etmek üçin Guançdongyň Şençzhenen şäherinde satuw topary döretdik.Baş kompaniýamyzdan bäri, Goralýan güllerde 20 ýyllyk tejribämiz bar.Köp ýyllaryň dowamynda ABŞ, Angliýa, Kanada, Awstraliýa, Japanaponiýa we başgalar ýaly köp ýurtlara we sebitlere eksport etdik. Gowy hilli we hünär hyzmatlary ýyllar boýy müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandy.OEM we ODM sargytlaryna hoş geldiňiz, ajaýyp geljegi döretmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga taýýardyrys.

baof1

Taryhymyz

Taryhymyz (1)

Mart, 2012

Nanunnan şäherindäki esasy kompaniýamyz internetiň kömegi bilen satuw işini ösdürip başlady

Taryhymyz (2)

Oktýabr, 2016

Fiziki dükan resmi taýdan açyldy, onlaýn we awtonom satuwlar bir wagtda dowam etdirildi.

Taryhymyz (3)

Iýun, 2017

Iş gerimini giňeltmek üçin sergä gatnaşyp başlady, bilelikdäki ösüş üçin işgärleriň paýnamalaryna eýeçilik platformasyny gurdy.

Taryhymyz (4)

Mart, 2018

Öz gül ekmek bazamyz işe girizildi, ýyllyk önümi: 12,000,000 bölek, beýleki gül 20,000,000 bölekden gowrak.

Taryhymyz (5)

Noýabr, 2018

Gül söwdasy çalt ösýärkä, gaplaýyş gutusynyň mukdary ep-esli ýokarlandy.Hyzmatdaşlyk döwründe önümiň hiline gowy gözegçilik etmek we çalt reaksiýa tizligini üpjün etmek üçin dürli gaplama gutusyna ökde hünärmen bolan gaplaýyş gutusy kompaniýasyny döretdik.

Taryhymyz (6)

Apr, 2019

Müşderilere we işçilere gül bilimlerini gorap saklamak we bu pudakda täze tehnologiýa girizmek üçin Japanaponiýadan tanymal mugallymy çagyrdyk.Şondan bäri sapak her iki hepdede öz wagtynda geçirildi.

Taryhymyz (7)

Mart, 2020

Öňdebaryjy oba hojalygyny öndürmek tehnologiýasyny ornaşdyrdyk , gülleriň ýyllyk önümçiligi 35 000 000 bölege, Gidrangea 32,000,000 bölege, ekin meýdanlary 800,000 inedördül metrden gowrak

2023-nji ýylda ýeke-täk baky gül kompaniýasy HK Mega şou (4)

Awgust 2021

Kunming Botanika instituty, Hytaý Ylymlar akademiýasy bilen saklanyp galan gül üçin standartlaşdyrylan ulgamy öwrenmek we ösdürmek üçin birleşdik.Bu pudak üçin degişli tehniki ülňüler ulgamy guruldy.

Taryhymyz (8)

Iýun 2023

Hytaýyň günorta-gündogaryndaky müşderilere we Hytaýyň günorta-gündogary arkaly Hytaýa gelýän daşary ýurtly müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin Şençzhenen şahamçasyny döretdik: Şençzhenen Afro Biotehnologiýa Co., Ltd.Bu topar degişli müşderilere has göni we täsirli hyzmat eder

Toparymyz

Toparymyz, müşderilerimize innowasiýa we hyzmatdaşlyk arkaly gözýetimlerini durmuşa geçirmek üçin netijeli çözgütleri bermäge gönükdirilendir.

Toparymyzyň agzalary dürli derejeden we ugurlardan gelip, dürli tejribä we tejribä eýe.

Toparlaýyn işe we açyk aragatnaşyga sarpa goýýarys we pudagara hyzmatdaşlykda ajaýyp netijelere ýetdik.

Bütewilik, kämillik we müşderi ugrukdyryş gymmatlyklaryna eýerýäris we müşderilerimiz bilen ajaýyp gymmatlyklary we üstünlikleri döretmek üçin ýakyndan işleýäris.