• youtube (1)
sahypa_banner

habarlar

2023 HK Mega sergisinde ýeke-täk baky gül kompaniýasy

Baky gül henizem köpleriň bilmeýän önümidir, şonuň üçin 2023-nji ýyldaky Gonkong Mega sergisinde (20-23-nji oktýabr aralygynda) Şençzhenen Afro biotehnologiýasy sergä gatnaşýan ýeke-täk baky gül kompaniýasy hökmünde bir wagtlar üns merkezine öwrüldi. metbugat söhbetdeşlikleri we sergini saýlamak

2023-nji ýylda ýeke-täk baky gül kompaniýasy HK Mega şou (1)
2023-nji ýylda ýeke-täk baky gül kompaniýasy HK Mega şou (1)

Bu gezek görkezilen önümleriň hemmesi, ýylyň birinji ýarymynda kompaniýanyň täze seriýalaryndan, diňe bir bar bolan önümçilik zynjyryny baýlaşdyrman, eýsem önümleriň hemmetaraplaýyn bäsdeşlik ukybyny ep-esli ýokarlandyrýar.Önümler täze, görnüşi boýunça ajaýyp we ussatlykda ajaýyp we täze we köne müşderiler tarapyndan saýtda we öwgüde biragyzdan ykrar edildi.Çadyryň ýerleşişi ýönekeý, bu önümiň nepisligini we aýratynlyklaryny görkezýär we kompaniýanyň umumy abraýyny ep-esli ýokarlandyrýar

Dört günlük serginiň dowamynda 20-den 23-e çenlirdOktýabr, käbir köne müşderiler bilen duşuşdyk we köp täze müşderileriň ynamyny we soraglaryny aldyk.Käbir müşderiler eýýäm hyzmatdaşlygyň başlangyç maksatlaryna ýetdiler. Has möhümi, bu serginiň üsti bilen dünýäniň köp künjeginden köp adam ebedi gül önümi barada öwrener we şeýlelik bilen ony has uly bazara çykarar.

2023-nji ýylda ýeke-täk baky gül kompaniýasy HK Mega şou (3)
2023-nji ýylda ýeke-täk baky gül kompaniýasy HK Mega şou (4)
2023-nji ýylda ýeke-täk baky gül kompaniýasy HK Mega şou (5)

Bu sergi üçin kompaniýanyň ähli işgärleri ideýalara we tekliplere işjeň goşant goşdular we ähli bölümler Afro işgärleriniň oňat toparlaýyn iş ruhuny görkezip, işjeň hyzmatdaşlyk etdiler we goşant goşdular.Kompaniýanyň ýolbaşçylygynda we Afro toparynyň yzygiderli tagallalarynda Afro has gowy we has gowy boljakdygyna berk ynanýarys.Upcomingakynda geçiriljek Dubaý sergisine we NY Now sergisine sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.


Iş wagty: 20-2023-nji dekabry