• youtube (1)
sahypa_banner

Önümler

Hytaýda guty zawody bilen baky gara güller (8) Hytaýda guty zawody bilen baky gara güller (9)

Geçen ýyllarda tegelek gutyda gül güllerini lomaý satmak

 • • highokary sowgat gutusynda 18 ölmez gül
 • • Wagtlaýyn sowgat
 • • Gülleriň we reňkleriň dürli görnüşleri
 • • Dürli ulanylyş
 • • Has elýeterli

BOX

 • Mat altyn guty Mat altyn guty

Gül

 • Lighteňil şetdaly Lighteňil şetdaly
 • Wermilion Wermilion
 • Şerap gyzyl Şerap gyzyl
 • gyzyl gyzyl
 • Gara Gara
 • Sakura gülgüne Sakura gülgüne
 • Asyl gyrmyzy Asyl gyrmyzy
 • Tiffany gök Tiffany gök
 • Altyn sary Altyn sary
 • älemgoşar älemgoşar
Has köp
Reňkler

Maglumat

97-2

Geçen ýyl zawodda tegelek gutyda gül gülleri

Geçen ýyllarda güllerde 20 ýyllyk tejribe, üýtgeşik tehnologiýa we ýokary hilli bizi Hytaýda bu pudakda öňdebaryjy kompaniýalaryň birine öwürýär.

 • Nanunnan welaýatynda 200,000 inedördül metr ekiş bazasy bar, bu ýerde bahar ýaly dört möwsüm howanyň yssy we çygly bolmagy, amatly howa şertleri we hasylly ýerler gülleriň ýokary hilli we dürlüligini üpjün edýär.
 • Kagyz gutularymyzyň hemmesi, Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýän öz zawodymyzda dizaýn edildi we öndürildi, 2 sany KBA çaphanasy we beýleki awtomatlaşdyrylan enjamlar, kagyz guty öndürmekde ýöriteleşen, esasanam gül gutulary bilen enjamlaşdyrylan müşderilerimiziň arasynda ynam.
 • El bilen ýygnanan işgärlerimiz estetika, elde işlenip düzülen tejribe we hil düşünjeleri bilen hünär taýdan taýýarlanýar we köpüsi ýöriteleşdirilen mekdepleri gutardy we taýýar önümiň iň gowy hilini üpjün etmek üçin azyndan 5 ýyl kompaniýa bilen bile boldy.

Geçen ýyllarda güller üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlar

Dürli gül materiallaryny özleşdirip bolýar

2. nanunnan welaýatynda giň gül ekişimiz bar, bu ýerde dürli baýramçylyklar, dabaralar we şahsy islegler üçin dürli ajaýyp gülleri ösdürip ýetişdirýäris.Söýgüliler güni, adaty toý bolsun ýa-da amatly Eneler güni bolsun, saýlamagyňyz üçin dürli güllerimiz bar.Söýgüliler güni üçin güller we Austen gülleri çuňňur ygrarlylygy we romantik söýgini alamatlandyrýan aýrylmaz saýlawdyr.Karnawlar üçin ýylylygy we ene söýgüsini görkezmek üçin ajaýyp.Gidrangeýalar we pompom hrizantemalar toý mekanlaryny bezemek üçin amatly bolup, bu ajaýyp waka romantiki atmosfera goşýar.Moss gül bezeglerinde, abadanlaşdyryşda we başga-da köp ulanylanda ulanylyp bilner we bu gaty bezegdir.Romantika, baýramçylyk ýa-da bezeg üçin gül gerek bolsa-da, ekiş meýdançalarymyz islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli gül materiallaryny hödürleýär.

Dürli gül mukdary düzülip bilner

Islegleriňize görä islendik mukdarda täze gülleri düzüp bileris, diňe bir ýa-da köp bolsun, üpjün edip bileris.Mundan başga-da, gülleriň mukdaryna baglylykda degişli gaplama düzedişlerini ederis.

Dürli gül ululygy düzülip bilner

Siziň saýlamagyňyz üçin gülleriň dürli görnüşleri we görnüşleri bar, güllerimiziň hemmesi täzeligi we hilini üpjün etmek üçin ösýän bazamyzdan gelýär.Güller saýlanylandan soň, olary iki gezek tertipleýäris we dürli zerurlyklara we ulanyşlara görä dürli ululykda ýygnaýarys.Uly göwrümli güller ýa-da kiçi göwrümli güller gerek bolsa-da, size professional maslahat we ýöriteleşdirilen hyzmat berip bileris.

Size dürli reňklerde täze we guradylan gülleriň dürli görnüşini hödürleýäris.Mysal üçin, bägüller üçin, dürli ýagdaýlara we islegleriňize bolan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin, ýeke, gradient we köp reňkli ýüzden gowrak reňk saýlaýarys.Bar bolan reňk saýlawlary bilen kanagatlanmasaňyz, size ýöriteleşdirilen hyzmatlary hem berip bileris, diňe halaýan reňk kombinasiýalaryňyzy bize aýtmalysyňyz, hünärmen reňk inersenerlerimiz size şahsy çözgütler hödürlär.Reňkli gül ýa-da özboluşly köp reňkli kombinasiýa gerek bolsa-da, talaplaryňyzy kanagatlandyryp bileris we çäräňize üýtgeşik täsir edip bileris.

Bar bolan reňkler üçin aşakdaky surata serediň:

Gül:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Austin:

Coloreke reňk

Beýleki reňkler

Karnasiýa:

Karnasiýa

Gidrangea:

Gidrangea

Pompon eje we Calla lili we moss:

Pompon eje we Calla lili we moss

Gaplamany özleşdiriň

Hil gaplamasy ýönekeý goragdan başga-da, marka bahasynyň görkezilmegi.Gaplaýyş zawodlarymyz, müşderileriň isleglerine we dizaýnlaryna görä netijeli öndürmäge mümkinçilik berýän ösen önümçilik enjamlary we tehniki toparlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Gaplamak dizaýny ýok bolsa, alada etmäň, hünärli görüş we döredijilik bilen özboluşly gaplama dizaýnyny döretmäge kömek etjek tejribeli gaplama dizaýn toparymyz bar.Ajaýyp gaplama önümleriňiziň keşbini we bahasyny diňe bir ýokarlandyrman, eýsem sarp edijileriň satyn almak, marka keşbiňizi döretmek we size has köp üns we goldaw bermegine ynanar.

Gaplamany özleşdiriň

Gutynyň ululygyny we çap edilmegini özleşdiriň

Materiallary özleşdiriň